riwayat

har rose
badal jata hai kuchh na kuchh
kamra
har hafte ashre mein
nae saliqe se sajaya jata hai
saman
waqt ke sath
badal jati hain
kuchh chizen bhi
magar
ek sath
sab kuchh
badalne ke liye
badalna hota hai
ghar