nikalna ho dil se dushwar kyun

nikalna ho dil se dushwar kyun
ye ek aah hai is ka paikan nahin
ye hath us ke daman talak pahunche kab
rasai jise ta-gareban nahin
falak ne bhi sikhe hain tere se taur
ki apne kiye se pasheman nahin
mera nama-e-shauq talwon tale
na maliye ye khun-e-shahidan nahin
usi ki si kahne lage ahl-e-hashr
kahin pursish-e-dad-khwahan nahin