pak hai lazzat-e-ishrat se zaban-e-waiz

pak hai lazzat-e-ishrat se zaban-e-waiz
jo bala aae ilahi so ba-jaan-e-waiz
ham-nafas bagh-e-jinan ghar hai gunahgaron ka
dhundh dozakh mein kahin ja ke makan-e-waiz
khidmat-e-rind qadah-nosh mein ye be-adabi
ji mein hai katiye danton se zaban-e-waiz
khud-faramosh hai kya aur ko samjhaega
rast-bazon se kaji par hai guman-e-waiz
kyun na ho tir-e-ishaaraat se aalam majruh
qadd-e-kham-gashta hai goya ki kaman-e-waiz