rocket

rocket wazni hota hai
wazn khala mein khota hai
munh hai nukila moti dum
hota hai ye khala mein gum
dam mein hota hai indhan
us ka khala se hai bandhan
pahle indhan jalta hai
phir wo khala mein udta hai
apne madar mein udta hai
phir ye khala mein mudta hai
ek wo camera rakhta hai
taswiren bhi leta hai
'hafiz' masnui rocket
lagta hai barqi circuit