sina-kubi kar chuke gham kar chuke

sina-kubi kar chuke gham kar chuke
jite-ji hum apna matam kar chuke
dekhiye milte hain kis din yar se
id bhi kar len moharram kar chuke
dhyan un aankhon ka jaane ka nahin
ye hiran pale hue ram kar chuke
dil laga kar dukh uthae be-shumar
dam-shumari bhi koi dam kar chuke
ab to zulfon ko na rakkho fard fard
daftar-e-alam ko barham kar chuke
waizo jo chaho farmao hamein
baiat-e-pir-e-mughan hum kar chuke
'bahr' mustaghni hain fikr-o-sher se
gauhar-e-mani faraham kar chuke