chuhon ka shahr

chuhon ne ek shahr basaya
behad aali-shan
apne shahr ka nam unhon ne
rakkha chuhistan
chuhistan ka nam suna to
khalid aur irfan
ek din ek billi ko le kar
pahunche chuhistan
dekh ke billi ko chuhon ke
khata hue ausan
bhag gae jab sare chuhe
chhod ke chuhistan
le kar khush khush ghar ko laute
khalid aur irfan
chuhistan ke godamon mein
tha jo bhi saman