bindraban ke kirshn-kanhayya allah-hu

bindraban ke kirshn-kanhayya allah-hu
bansi radha gita gayya allah-hu
thode tinke thode dane thoda jal
ek hi jaisi har gaurayya allah-hu
jaisa jis ka bartan waisa us ka tan
ghatti badhti ganga-mayya-allah allah-hu
ek hi dariya nila pila lal hara
apni apni sab ki nayya allah-hu
maulwiyon ka sajda pandit ki puja
mazduron ki haiyya haiyya allah-hu