dete ho bosa to kahin lao bhi

dete ho bosa to kahin lao bhi
khair kisi tarah se sharmao bhi
aap ke wadon ko hamara salam
dekh chuke khub aji jao bhi
hum to abhi sulh pe maujud hain
faisla yaro koi thahraw bhi
naql-e-kabab-e-jigri kijiye
khao mere sar ki qasam khao bhi